วิศวกรรมสำรวจคืออะไร?


  • หนึ่งใน 8 อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
  • ประกอบด้วยหลายสาขา แต่ละสาขามีลักษณะงานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่งานสนามจนถึงงานในสำนักงาน
  • เป็นสหวิทยาการ(ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายวิชา) ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพที่ท้าทาย

งานด้านวิศวกรรมสำรวจเป็นการออกแบบวิธีการรังวัดลักษณะทางกายภาพของโลกเพื่อให้ความแม่นยำสูง รวมไปถึงการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทำการสำรวจมาเพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจได้

อ่านต่อ

ข่าวและเหตุการณ์


ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 0 2218 6652-64

แฟกซ์: 0 2218 6650

Email: survey at eng.chula.ac.th