การประชุมคณาจารย์วิศวกรรมสำรวจทั่วประเทศ
หัวข้อ

1. วิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

2. การประเมิน TABEE

Download File

https://chula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/garavig_t_chula_ac_th/Eul8M8hw_81OnFZ7ZfOR6zsBPFFrNky0D12l_EZdfgMQPQ?e=oxAhcx