การศึกษา


ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับชื่อหลักสูตรชื่อย่อปริญญา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวศ.บ.
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวศ.ม.
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตวศ.ด.

ทุกหลักสูตรเป็นภาคในเวลาราชการเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีการเปิดอบรมให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป สามารถติดตามได้จาก ข่าวและเหตุการณ์