ปริญญาโท


หลักสูตรปริญญาโทเปิดรับประมาณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม และในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน หรือ
2. สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น
3. ผู้สมัครที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสามารถส่งใบสมัครได้
แต่ให้แนบรายละเอียดของการศึกษามาพร้อมกับใบสมัครด้วยเพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาก่อนแล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี

ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript)ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

การทดสอบ

ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษ*

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษโดยผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ
สามารถยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

CU-TEP 45 คะแนนขึ้นไป
IELTS 4.0 คะแนนขึ้นไป
TOEFL 450 คะแนนขึ้นไป

 

สำหรับผู้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว สามารถเข้าศึกษาได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

CU-TEP ตั้งแต่ 30 แต่น้อยกว่า 38 คะแนน

เรียนและสอบผ่านในรายวิชา 5500503  Preparatory English for Graduate Students และเลือกอีก 1  วิชาจากรายวิชาด้านล่าง

IELTS ตั้งแต่ 3.0 แต่น้อยกว่า 3.5 คะแนน
TOEFL ตั้งแต่ 400 แต่น้อยกว่า 425 คะแนน

 

CU-TEP ตั้งแต่ 38 แต่น้อยกว่า 45 คะแนน

เรียนและสอบผ่านอย่างน้อย 1 วิชา
จากรายวิชาด้านล่าง

IELTS ตั้งแต่ 3.5 แต่น้อยกว่า 4.0 คะแนน
TOEFL ตั้งแต่ 425 แต่น้อยกว่า 450 คะแนน

 

รายวิชาเลือกที่ต้องเรียนและสอบผ่านก่อนจบการศึกษา สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
5500504 English Pronunciation and Conversation
5500505 Academic English Grammar
5500506 Academic English Vocabulary
5500510 Skills in English for Graduates

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนกรสอนจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
อาจได้รับการยกเว้นคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

*เนื้อหาจากประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2557

การสอบข้อเขียน

เนื้อหาวิชาที่สอบข้อเขียนจะประกอบด้วย Surveying, Photogrammetry, Remote Sensing,
ระบบสมการเชิงเส้น, เมตริกซ์, Linear Regression และสถิติเบื้องต้น

การสอบสัมภาษณ์

เมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้วผู้สมัครจะต้องทำการสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีกำหนดการตามประกาศการรับสมัคร
รายละเอียดของการสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.chula.ac.th

ปริญญาเอก


หลักสูตรปริญญาเอกเปิดรับประมาณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม และในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

1. เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสำรวจหรือเทียบเท่าจากส
ถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและผ่านการทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

การทดสอบ

ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษ*

ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

CU-TEP 67 คะแนนขึ้นไป
IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป
TOEFL 525คะแนนขึ้นไป

 

สำหรับผู้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว สามารถเข้าศึกษาได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. สอบใหม่เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษา
  2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
CU-TEP ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 คะแนน

เรียนและสอบผ่านในรายวิชา 5500560 Thesis Writing ก่อนจบการศึกษา

IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
TOEFL ตั้งแต่ 500 แต่น้อยกว่า 525 คะแนน

 

CU-TEP ตั้งแต่ 45 แต่น้อยกว่า 60 คะแนน

เรียนและสอบผ่าน 2 รายวิชาคือ 5500532 Academic English for Graduate Studies และ 5500560 Thesis Writing ก่อนจบการศึกษา

IELTS ตั้งแต่ 4.0 แต่น้อยกว่า 5.0 คะแนน
TOEFL ตั้งแต่ 450 แต่น้อยกว่า 500 คะแนน

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูต
รที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนกรสอนจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
อาจได้รับการยกเว้นคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

*เนื้อหาจากประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทา
งภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2557

การสอบข้อเขียน

เนื้อหาวิชาที่สอบข้อเขียนจะประกอบด้วย Surveying, Photogrammetry, Remote Sensing, ระบบสมการเชิงเส้น, เมตริกซ์,
Linear Regression และสถิติเบื้องต้น

การสอบสัมภาษณ์

เมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้วผู้สมัครจะต้องทำการสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีกำหนดการตามประกาศการรับสมัคร
รายละเอียดของการสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.chula.ac.th