ค่ายวิศวกรรมสำรวจ


สถานที่ฝึก: ค่ายฝึกสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ช่วงเวลาการฝึก: ช่วงปิดเทอมเดือนธันวาคมของทุกปี

ชั้นปีที่ 3

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ระยะเวลา:             13 วัน

รายวิชาที่ฝึก:

2108306 Field Practice on Topographic Surveying

2108307 Field Practice on Route Surveying

รายละเอียด:         วิชา 2108306 นิสิตจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน ทำงานสนามเพื่อให้ได้แผน ที่ภูมิประเทศในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย โดยในแต่ละวันนิสิตจะต้องเบิกเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด ทำงาน เข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาในช่วงหัวค่ำ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่พบ และแผนงานที่จะทำในวันต่อๆไป

วิชา 2108307 นิสิตจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ทำงานสนามเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบถนน โดยในแต่ละวันนิสิตจะเบิกเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด แล้วขึ้นรถเพื่อไปยังพื้นที่ทำงาน เลิกทำงานตามเวลาที่กำหนด เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาในช่วงหัวค่ำ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่พบ และแผนงานที่จะทำในวันต่อๆไป

ชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ระยะเวลา:             13 วัน

รายวิชาที่ฝึก:

2108416 Field Practice on Geodetic Surveying

2108414 Field Practice on Digital Mapping

รายละเอียด:           วิชา 2108414 นิสิตจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำงานสนามเพื่อให้ได้ค่าพิกัดของ   ภาพถ่ายดาวเทียมที่อาจารย์ให้ ทำการดิจิไทซ์ข้อมูล และเดินสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยในแต่ละวันนิสิตจะต้องเบิกเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด ทำงาน เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาในช่วงหัวค่ำ เพื่อรายงาน  ความก้าวหน้าของงานที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่พบ และแผนงานที่จะทำในวันต่อๆไป

ชั้นปีที่ 3-4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรณี

ระยะเวลา:             7 วัน

รายวิชาที่ฝึก:         2108306 Field Practice on Topographic Surveying

รายละเอียด:          วิชา 2108306 นิสิตจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-6 คน ทำงานสนามเพื่อให้ได้แผนที่ภูมิประเทศในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย โดยในแต่ละวันนิสิตจะต้องเบิกเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด ทำงาน เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาในช่วงหัวค่ำ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่พบ และแผนงานที่จะทำในวันต่อๆไป

ปริญญาโทและเอก

ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ระยะเวลา:              7 วัน

รายละเอียด:          สำหรับนิสิตที่ไม่ได้มีพื้นฐานวิศวกรรมสำรวจจะมาฝึกปฏิบัติภาคสนามที่ค่ายเช่นเดียวกับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยจะมีกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับระดับริญญาโท