Field practice เมืองกาญ


สถานที่ฝึก: ค่ายฝึกสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวังกาญจนบุรี

ช่วงเวลาการฝึก: ช่วงปิดเทอมเดือนธันวาคมของทุกปี

ระดับปริญญาตรี

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรณี

ระยะเวลา:   7 วัน

รายวิชาที่ฝึก:   2108306 Field Practice on Topographic Surveying

รายละเอียด:     วิชา 2108306 นิสิตจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน ทำงานสนามเพื่อให้ได้แผน ที่ภูมิประเทศในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย โดยในแต่ละวันนิสิตจะต้องเบิกเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด ทำงาน เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาในช่วงหัวค่ำ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่พบ และแผนงานที่จะทำในวันต่อๆไป

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ระยะเวลา:   13 วัน

รายวิชาที่ฝึก:

– 2108306 Field Practice on Topographic Surveying                                                                                                                                                                                                 – 2108307 Field Practice on Route Surveying

รายละเอียด:     

วิชา 2108306 นิสิตจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน ทำงานสนามเพื่อให้ได้แผน ที่ภูมิประเทศในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย โดยในแต่ละวันนิสิตจะต้องเบิกเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด ทำงาน เข้าพบ  อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาในช่วงหัวค่ำ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่พบ และ แผนงานที่จะทำในวันต่อๆไป

วิชา 2108307 นิสิตจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ทำงานสนามเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบถนน โดยในแต่ละวันนิสิตจะเบิกเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด แล้วขึ้นรถเพื่อไปยังพื้นที่ทำงาน เลิกทำงานตามเวลาที่กำหนด เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาในช่วงหัวค่ำ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่พบ และแผนงานที่จะทำในวันต่อๆไป

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ

ระยะเวลา:   13 วัน

รายวิชาที่ฝึก:  

– 2108416 Field Practice on Geodetic Surveying                                                                                                                                                                                                         – 2108414 Field Practice on Digital Mapping

รายละเอียด:

วิชา 2108416

วิชา 2108414   นิสิตจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำงานสนามเพื่อให้ได้ค่าพิกัดของ ภาพถ่ายดาวเทียมที่อาจารย์ให้ ทำการดิจิไทซ์ข้อมูล และเดินสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยในแต่ละวันนิสิต จะต้องเบิกเครื่องมือตามเวลาที่กำหนด ทำงาน เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาในช่วงหัวค่ำ เพื่อรายงาน ความก้าวหน้าของงานที่ทำ ผลลัพธ์ที่ได้ ปัญหาที่พบ และแผนงานที่จะทำในวันต่อๆไป

ระดับปริญญาโท

ระยะเวลา: ???

รายวิชาที่ฝึก: ???

รายละเอียด: ???

การฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3

ระยะเวลา: ไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง (ประมาณ 4 สัปดาห์)

ตัวอย่างของหน่วยงานที่มีนิสิตไปฝึกงาน:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็น บี เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)