การฝึกงาน


ระยะเวลา: ไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง (ประมาณ 4 สัปดาห์) ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4

รายวิชา:    2100301 การฝึกงานวิศวกรรม (ENGINEERING PRACTICE) จำนวน 2 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน

การประเมิน:    อยู่ในรูปแบบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” (ระดับอักษรคะแนน S หรือ U)

นิสิตชั้นปีที่ 3 จะต้องฝึกงานในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนก่อนขึ้นชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน
โดยการฝึกงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                                                                                              นิสิตจะต้องฝึกงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสำรวจโดยสามารถฝึกงานในบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการก็ได้และสามารถฝึกงานในต่างประเทศได้

ตัวอย่างของหน่วยงานที่มีนิสิตไปฝึกงาน:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็น บี เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การให้เงินช่วยเหลือนิสิตฝึกงาน

คณะมีเงินช่วยเหลือนิสิตฝึกงาน ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.   นิสิต ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ไปฝึกงาน

2.  บริษัทหรือหน่วยงานที่ไปฝึกงาน รับรองในใบประเมินผลการฝึกงานว่า นิสิตไม่ได้รับค่าตอบแทน

3.  นิสิต ต้องลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือฝึกงาน ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งรายงานฝึกงาน  มิเช่นนั้น ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกงาน เงินช่วยเหลือ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายกิจการนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://www.studentaffairs.eng.chula.ac.th/