เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายติณณภพ จรัสพัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ได้รับทุนการศึกษาจากเอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) และมูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 55 ปี บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา