ปริญญาตรี


การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมี 3 ทางคือ

  • การรับตรงแบบพิเศษ
  • การรับตรงแบบปกติ
  • การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยระบบกลาง

รายละเอียดของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.admissions.chula.ac.th/