นิสิตภาควิชาวิศวกรรมสำรวจได้จัดพิธีไหว้ครูในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ถึง 4 และนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วม