รายละเอียดหลักสูตรปริญญาตรี


วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. มีความสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะ ทางวิศวกรรม
  2. มีความสามารถในการออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามข้อกำหนดงานด้านวิศวกรรม และภูมิสารสนเทศ
  3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยในงานทางวิศวกรรม อย่างเหมาะสม
  4. มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
  5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  6. มีความใฝ่รู้ และมีคุณธรรม

ผลลัพธ์การศึกษา

ผลลัพธ์ของการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังต่อไปนี้

ผลลัพธ์ 1 มีองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ – มีความรู้กว้างและรู้ลึกในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมสำรวจ

  • องค์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
  • องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
  • องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์ 2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ –สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำรวจไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในการทำโครงงานพิเศษและในรายวิชาการฝึกงาน

2.1. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ

2.2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

2.3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

2.4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมสำรวจ

ผลลัพธ์ 3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา – มีทักษะด้านการเรียนรู้ การคิดอย่างใช้เหตุผล การวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยอย่างเป็นระบบระบุปัญหาที่ซับซ้อนได้ วิเคราะห์ปัญหาได้

3.1. ระบุปัญหา(ที่ซับซ้อน)ได้

3.2. วิเคราะห์ปัญหาได้

ผลลัพธ์ 4 สามารถออกแบบและพัฒนาทางแก้ปัญหา – สามารถมองนอกกรอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ตามระเบียบการออกแบบ การแก้ปัญหาที่คำนึงถึงความปลอดภัย คำนึงถึงสาธารณสุขชุมชน คำนึงถึงวัฒนธรรมและสังคม สิ่งแวดล้อม

4.1. ออกแบบการแก้ปัญหาที่คำนึงถึงความปลอดภัย

4.2. ออกแบบแก้ปัญหาที่คำนึงถึงสาธารณสุขชุมชน

4.3. ออกแบบแก้ปัญหาที่คำนึงถึงวัฒนธรรมและสังคม

4.4. ออกแบบแก้ปัญหาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ 5 สามารถตรวจสอบ/สืบค้นข้อเท็จจริง – สามารถตรวจสอบ สืบค้นข้อเท็จจริง วางแผนควบคุมปัญหา/กระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลการดำเนินงาน เพื่อหาบทสรุปได้อย่างมีประสิทธิผล

5.1 วางแผนกระบวนการตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ

5.2 ดำเนินการตรวจสอบ/ควบคุม กระบวนการ/ปัญหา

5.3 วิเคราะห์ และแปลผลการดำเนินงาน

5.4 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาบทสรุป

ผลลัพธ์ 6 สามารถใช้เครื่องมือทันสมัย – การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย ประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย มีทักษะในเลือกใช้เครื่องมือในการทำโครงงานทางวิศวกรรมเคมีได้อย่างเหมาะสมและทันสมัยสร้างเครื่องมือเทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย

6.1 เลือกเครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย

6.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย

6.3 สร้างเครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย

ผลลัพธ์ 7 สามารถทำงานด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีม – สามารถทำงานด้วยตนเองและสามารถทำงานในสถานะผู้นำของทีมและสมาชิกของทีม

7.1 สามารถทำงานด้วยตนเอง

7.2 สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของทีม

7.3 สามารถทำงานในฐานะผู้นำของทีม

ผลลัพธ์ 8 สามารถติดต่อ สื่อสาร กับคณะทำงาน องค์กรวิชาชีพ กับสังคม – สามารถอธิบายสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ ทั้งในรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ และการนำเสนอด้วยวาจา

8.1 สามารถสื่อสารกับคณะทำงาน

8.2 สามารถสื่อสารกับองค์กรวิชาชีพและสังคม

ผลลัพธ์ 9 ตระหนัก และรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานของวิศวกรต่อสังคม – จะต้องตระหนัก และรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานต่อความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน วัฒนธรรมและสังคมและการปฏิบัติงานในเชิงกฎหมาย

9.1 ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานต่อความปลอดภัย

9.2 ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณสุขชุมชน

9.3 ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานต่อสังคมและวัฒนธรรม

9.4 ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบัติงานเชิงกฎหมาย

ผลลัพธ์ 10 มีจริยธรรม – มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ

10.1 มีจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต

10.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา

10.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

ผลลัพธ์ 11 ตระหนัก และ/หรือสามารถทำงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง – จะต้องตระหนักและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานแบบยั่งยืนและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

11.1 ตระหนักและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อสิ่งแวดล้อม

11.2 ปฏิบัติงานแบบยั่งยืน

ผลลัพธ์ 12 การจัดการความเสี่ยงและการลงทุน ตระหนัก และ/หรือสามารถจัดการความเสี่ยง และการลงทุน – จะต้องตระหนัก และ/หรือมีความรู้ในการจัดการความเสี่ยง และการลงทุนความเสี่ยงของการดำเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ และสามารถบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์

12.1 ตระหนักถึงความเสี่ยงของการดำเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์

12.2 สามารถบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์ 13 ตระหนัก และ/หรือสามารถเรียนรู้ตลอดชีพ – ตระหนักถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีพ โดยเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

13.1 ตระหนักถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

13.2 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

13.3 ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีพ