รายละเอียดหลักสูตรปริญญาตรี


วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. มีความสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะ ทางวิศวกรรม
  2. มีความสามารถในการออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามข้อกำหนดงานด้านวิศวกรรม และภูมิสารสนเทศ
  3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยในงานทางวิศวกรรม อย่างเหมาะสม
  4. มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
  5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  6. มีความใฝ่รู้ และมีคุณธรรม

ผลลัพธ์การศึกษา

ผลลัพธ์ของการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังต่อไปนี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ a สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

a.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในปัญหาทางวิศวกรรมสำรวจ

a.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสำรวจในปัญหาทางวิศวกรรมสำรวจ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ b การระบุความต้องการทางวิศวกรรมสำรวจ (การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม)

b.1 สามารถจำแนกความต้องการด้านวิศวกรรมสำรวจออกเป็นส่วนย่อย ๆได้

b.2 สามารถระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องจากความต้องการด้านวิศวกรรมสำรวจได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ c สามารถออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหาด้านวิศวกรรมสำรวจ

c.1 ทราบมาตรฐานด้านวิศวกรรมสำรวจ

c.2 สามารถเลือกวิธีการและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับงาน (เช่น เลือกวิธีการรังวัดที่เหมาะสมกับมาตราส่วนที่ต้องการ)

c.3 ทราบข้อกำหนดอื่น ๆที่ส่งผลกับการออกแบบ เช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ d สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อน

d.1 มีความเข้าใจในแหล่งที่มาของข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูล

d.2 สามารถระบุความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดที่ยอมรับได้ตามความต้องการ

d.3 สามารถสอบทานผลลัพธ์จากการสำรวจรังวัดและการเก็บข้อมูลทางวิศวกรรมสำรวจ

d.4 สามารถระบุที่มาของความคลาดเคลื่อน (เช่น ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการแปลงระบบพิกัดและพื้นหลักฐาน ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือ)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ e สามารถใช้เทคนิค วิธี ทักษะต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมที่

เหมาะสมและทันสมัยในทางการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม

e.1 สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสำรวจได้

e.2 สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นได้ (เช่น ซอฟต์แวร์ด้านคณิตศาสตร์ เช่น Mathematica, Matlab, R ซอฟต์แวร์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

e.3 สามารถใช้เครื่องมือการสำรวจรังวัดพื้นฐานได้

e.4 ทราบเทคโนโลยีเครื่องมือรังวัดสมัยใหม่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ f สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

f.1 ใช้กลยุทธ์ในการจัดการทำงานลักษณะเป็นกลุ่ม (เช่น ทักษะการเป็นผู้นำ การวางแผนการทำงาน และ

การวางโครงสร้างของการทำงาน)

f.2 มีความเข้าใจบทบาทของวิศวกรรมสำรวจในงานด้านอื่นๆ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ g สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมี

ประสิทธิผล

g.1 สามารถเขียนรายงานที่มีความชัดเจน และจัดระบบโครงสร้างในงานเขียนได้อย่างกระชับและเหมาะสม

g.2 สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน และสามารถตอบคำถามที่ตามมาหลังจากการนำเสนอผลงานได้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ h มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของ

สังคม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

h.1 ตระหนักถึงผลของงานด้านวิศวกรรมสำรวจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ i มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและยึดถือตามกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

i.1 ตระหนักถึงกฎและจริยธรรมของวิชาชีพทางวิศวกรรมสำรวจ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ j การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน

j.1 มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน และการบริหารงานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ k ตระหนักถึงความจำเป็นและมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอด

ชีพ

k.1 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำรวจและเทคโนโลยีด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อวิศวกรรมสำรวจ