ศ.ดร.เฉลิมชนม์เป็นตัวแทนภาควิชาฯมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2563

ให้โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า(วัดนางพิม)

บ้านท่าเสา ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เป็นจำนวน 10,000 บาท