หลักสูตรปริญญาตรี


ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี

จำนวนหน่วยกิต: 144 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2103106การเขียนแบบวิศวกรรม3 (1-4-4)
2301107แคลคูลัส 13 (3-0-6)
2302127เคมีทั่วไป3 (3-0-6)
2302163ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1 (0-3-0)
2304103ฟิสิกส์ทั่วไป 13 (3-0-6)
2304183ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 11 (0-3-0)
5500111ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 13 (2-2-5)
รวม17 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100111ท่องโลกวิศวกรรม3 (3-0-6)
2109101วัสดุวิศวกรรม3 (3-0-6)
2110101การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์3 (3-0-6)
2301108แคลคูลัส 23 (3-0-6)
2304104ฟิสิกส์ทั่วไป 23 (3-0-6)
2304184ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 21 (0-3-0)
5500112ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 23 (2-2-5)
รวม19 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2301207แคลคูลัส 33 (3-0-6)
2103213กลศาสตร์วิศวกรรม 13 (3-0-6)
2108205หลักการพื้นฐานของจีออเมติกส์3 (3-0-6)
2104223สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 13 (3-0-6)
5500208ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน 3 (2-2-5)
XXXXXXวิชาศึกษาทั่วไป (1)3
รวม18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101344พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา 3 (3-0-6)
2106251ธรณีวิทยาทั่วไป3 (2-3-4)
2108202วิศวกรรมการสำรวจรังวัด3 (2-3-4)
2108234การวิเคราะห์เชิงเลขในงานจีออเมติกส์3 (2-3-4)
5500308การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์3 (2-2-5)
XXXXXXวิชาศึกษาทั่วไป (2)3
รวม18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2108301 การสำรวจกับการประยุกต์ในงานก่อสร้าง3 (2-3-4)
2108371 ระบบการรับรู้ระยะไกลและการรังวัดด้วยภาพถ่าย3 (2-3-4)
2108311ยีออเดซีพิภพ3 (3-0-6)
2108325ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้3 (2-3-4)
2108332การคำนวณปรับแก้3 (2-3-4)
2100311แก่นวิศวกรรม3 (3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2112341อุทกวิทยาสำหรับวิศวกรสำรวจ3 (3-0-6)
2108372การสำรวจข้อมูลระยะไกลขั้นสูง3 (2-3-4)
2108373การสำรวจด้วยภาพถ่ายขั้นสูง3 (2-3-4)
2108306การสำรวจภูมิประเทศภาคสนาม1 (0-6-0)
2108307การสำรวจแนวทางภาคสนาม1 (0-6-0)
2108342การแผนที่เชิงคณิต3 (2-3-4)
2108412งานรังวัดดาวเทียม3 (2-3-4)
2108326การวิเคราะห์และการแสดงภาพสารสนเทศภูมิปริภูมิ3 (2-3-4)
รวม20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100301การฝึกงานวิศวกรรม2 (0-35-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2108415การสำรวจรังวัดยีออเดติก3 (2-3-4)
XXXXXXรายวิชาเลือก (1)3
XXXXXXรายวิชาเลือก (2)3
XXXXXXวิชาศึกษาทั่วไป (3)3
XXXXXXรายวิชาเลือกเสรี (1)3
รวม15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2108416พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา1 (0-6-0)
2108414ธรณีวิทยาทั่วไป1 (0-6-0)
2108499 (2100499)โครงการทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ (โครงงานทางวิศวกรรม)3 (0-9-0)
XXXXXXรายวิชาเลือก (3)3
XXXXXXรายวิชาเลือก (4)3
XXXXXXวิชาศึกษาทั่วไป (4)3
XXXXXXรายวิชาเลือกเสรี (2)3
รวม18 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

 

ความเชื่อมโยงระหว่างวิชาในภาควิศวกรรมสำรวจ

วิชาในภาควิชาวิศวกรรมสำรวจมีความเชื่อมโยงตามแผนภูมิดังต่อไปนี้