อ.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ได้รับคัดเลือกรับทุนพระราชทานจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯไปทำการศึกษาวิจัยร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) ทวีปแอนตาร์กติก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่จะได้มีนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสำรวจไปทำงานวิจัยและเก็บข้อมูล GNSS เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สภาพชั้นบรรยากาศภายใต้สภาวะหฤโหดสุดขั้วในภาคพื้นทวีปขั้วโลกใต้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201801121005