ทำไมถึงต้องเรียนวิศวกรรมสำรวจที่ จุฬาฯ?


  • ภาควิชาแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนวิศวกรรมสำรวจ
  • มีอาจารย์เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา
  • อุปกรณ์ครบครัน

วิศวกรรมสำรวจเหมาะกับใคร?


วิศวกรรมสำรวจเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะในด้านเรขาคณิตและสถิติ เนื่องจากศาสตร์ทางด้านนี้เกี่ยวข้องกับการวัดมุม วัดระยะ การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนและความแม่นยำ รวมไปถึงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งเป็น จุด เส้น รูปปิด หรือรูปร่างสามมิติ หรือเรขาคณิตนั่นเอง นอกจากนี้หากเป็นผู้ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมจะช่วยส่งเสริมการเรียนและความก้าวหน้าของวิชาชีพได้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ