ประวัติวิศวกรรมสำรวจ จุฬาฯ


ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2498 และในปัจจุบันเป็นภาควิชาเดียวในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนและวิจัยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมสำรวจ นับจากปี พ.ศ.2498 เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันโดยทางภาควิชาวิศวกรรมสำรวจได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมสำรวจออกไปแล้วกว่า 450 คน

ในปัจจุบันทางภาควิชาได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยจะเน้นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนั้นทางภาควิชายังมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งระดับ Workstation และ Server กว่า 30 เครื่องในห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชา รวมทั้งซอฟต์แวร์ทางด้าน GIS, GNSS หรือ GPS, Digital Photogrammetry, Remote Sensing และซอฟต์แวร์ทางด้านการประมวลผลภาพที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจมีอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น Plotter, Digitizer ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับงานภาคสนามได้แก่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ทั้งชนิดสำหรับงานรังวัดขั้นสูง และชนิดมือถือกล้องรังวัดอิเลคทรอนิกส์ชนิด Total- Station และกล้องรังวัดระดับต่าง ๆ อย่างครบถ้วน