ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก