​หลักสูตรบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโทและปริญญาเอก)


หลักสูตรปริญญาโท (มหาบัณฑิต)

ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปี

จำนวนหน่วยกิต:  36 หน่วยกิต + วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

หลักสูตรปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)

ระยะเวลาการศึกษา: 3 ปี

จำนวนหน่วยกิต:   วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์  จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนานาชาติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ฉบับ


รายละเอียดหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

https://www.grad.chula.ac.th/thesis.php?id=8

รายละเอียดของหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.grad.chula.ac.th/download/files/journal_auditors.pdf