บ่ายวันนี้ (25 ส.ค.) ผศ.ดร. สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล และอ.ดร.กรวิก ตนักษรานนท์ จากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ได้นำเสนอโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย: กรณีศึกษานำร่องในพื้นที่จังหวัดน่าน ในนิทรรศการ “25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สยามพารากอน

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสกว.ในการพัฒนาเซ็นเซอร์ติดตามหมอกควันภายภายนอกอาคารและเซ็นเซอร์ติดตามจุดความร้อน (hotspot) บนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ติดภายนอกอาคารสำหรับข้อมูลเซ็นเซอร์ติดตามหมอกควันภายนอกอาคารสามารถติดตามดูได้แบบเรียลทามจาก cusensor.net และสามารถขอข้อมูลย้อนหลังได้จากภาควิชา